Prawodawstwo i normy

Prawodawstwo i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normy, które dotyczą oświetlenia.

Najważniejsze uregulowania prawne

1. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze zm.

3. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, ze zm.

4. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ze zm.

 

Normy oświetlenia

Normy oświetleniowe prezentują szereg parametrów, którym powinno sprostać projektowane oświetlenie. Poniżej lista tych najważniejszych:

Lp.

Norma

Nazwa

1

PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków – Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia

2

PN-EN 1837+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Integralne oświetlenie maszyn (oryg.)

3

PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie (oryg.)

4

PN-EN 12464-2:2008 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
Poprawki do normy zawarte są w PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 oraz PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

5

PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia

6

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia

7

PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe

8

PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

9

PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

10

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne

11

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

12

PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

13

Zalecenia PKOś.1/97 Zalecenia dotyczące oświetlenie dróg i ulic.
Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego Nr 1/97

14

PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia.

15

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
Norma została zastąpiona normą PN-EN 12464.

16

PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
Norma została zastąpiona normą PN-EN 12464.

17

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

18

PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
Zmiana 1. Biuletyn PKNMiJ nr 7/75, poz.65. – Norma została zastąpiona normą PN-EN 12464.

Więcej informacji o normach można znaleźć na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.