POMIARY

Pomiary elektryczne

Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne mogą ulegać uszkodzeniom w trakcie ich eksploatacji. Również parametry pracy mogą z różnych powodów ulegać zmianie. Instalacje elektryczne, podobnie jak każdy wyrób, muszą być zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i przekazane do użytku zgodnie z obowiązującymi jasno przepisami, gdyż od nich zależy bezpośrednio bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi. Integralną częścią tego procesu są pomiary i przeglądy kontrolne. Mają one nie tylko zapewnić prawidłową pracę systemu, ale wyeliminować poważne zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów.

Firma nasza wykonuje pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe (w tym roczne i pięcioletnie) instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zapewniając Państwu badania i pomiary:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • badanie stanu izolacji
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania kompleksowe silników elektrycznych
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
 • pomiary natężenia oświetlenia.

Powyższe badania przeprowadzamy zgodnie z:

 • badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000;
 • badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1;
 • badania odbiorcze przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN-EN 61010-1.
 • badania fotometryczne, ( oświetlenie) zgodnie z PN-EN 12464-1:2012

W wyniku wykonanych przez nas prac otrzymają Państwo pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z otrzymanymi wynikami badań.

Pomiary i przegląd elektryczny wykonujemy w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV na terenie całego kraju.

Badania instalacji odgromowej

Badania okresowe instalacji odgromowej to czynności niezbędne do oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości oraz sprawności energetycznej / skuteczności urządzeń instalacji i sieci odgromowej. Badania i pomiary okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpieczeństwa jej eksploatacji.

Badania okresowe instalacji odgromowej obejmują:

Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.
W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego:

Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Instalacje oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi. W zakresie terminów przeglądów instalacja taka traktowana jest szczególnie i podlega przeglądom nie rzadziej niż co rok. Normą regulującą warunki oświetlenia awaryjnego jest: PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”

Zakres badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wytycznymi PN-EN 1838 i PN-EN 50172

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
Pomiar równomierności oświetlenia awaryjnego
Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego
Kontrola znaków- piktogramów ewakuacyjnych
Weryfikacja wskaźnika oddawania barw
Weryfikacja oświetlenia z wymaganiami norm: PN-EN 1838, PN-EN 50172
Sporządzona dokumentacja zawierać będzie:

Ocenę wyników pomiarów natężenia oświetlenia w formie protokołu w ilości 2 egzemplarzy oraz kopia protokołu w wersji elektronicznej PDF.
Zalecenia pokontrolne.
Pomiary oświetlenia awaryjnego wykonujemy w następujących pomieszczeniach:

parkingi podziemne, galerie handlowe, hipermarkety
powierzchnie biurowe, magazynowe, powierzchnie o zastosowaniu specjalnym
sale sportowe, sale konferencyjne
obiekty użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy
szkoły – sale lekcyjne , sale sportowe, zaplecza socjalne
przedszkola i żłobki, uczelnie wyższe
obiekty handlowe, sklepy i kioski
budynki biurowe, hotele i kompleksy wypoczynkowe.

Pomiary fotometryczne

W naszym laboratorium przeprowadzany dla klientów pomiary fotometryczne opraw w zakresie:

 • współczynnika oddawania barw (CRI, Ra)

 • migotania - indeks migotania/ stopień migotania w % / VESA FMA / częstotliwość

 • stopnia migotania opraw

 • barwy światła (CCT) wyrażonej w Kelvinach

 • pomiar spektrum światła widzialnego

 • koordynatów chromatycznych C.I.E.
  długości fali λP

 • FFT - wykres częstotliwości migotania

 • badań źródeł światła lub opraw w komorze termicznej

 • wyznaczania temperatur granicznych opraw

 • pomiarów parametrów elektrycznych opraw ( P, PF, cosφ)

  Pomiary dokonywane są w warunkach laboratoryjnych, tak aby w możliwie precyzyjny sposób wyeliminować wpływ warunków zewnętrznych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

  Prowadzone przez nas pomiary dostarczają kompletu danych potrzebnych: elektrykom i instalatorom, projektantom czy ostatecznemu odbiorcy. Dają również pewność, że oferowany produkt posiada deklarowane parametry. Pełna dokumentacja techniczna pozwala łatwiej porównywać produkty oraz ich ceny, ułatwiając tym samy wybór najlepszego produktu w zależności od zastosowania.