Oświetlenie z certyfikatem CNBOP


Oświetlenie awaryjne (ang. emergency lighting) – oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego.

Według normy PN-EN 13201 oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

– Oświetlenie ewakuacyjne: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej, oświetlenie strefy wysokiego ryzyka
– Oświetlenie zapasowe

Podczas awarii korzysta się ze źródeł zasilania niezależnych od zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia rezerwowego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego.

Oprawa oświetlenia awaryjnego musi posiadać certyfikat CNBiOP

Wykonana na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego może zostać dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdzających jej poprawne działanie. Instalacja przekazana do eksploatacji wymaga okresowych badań, które należy prowadzić zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej jak raz w roku.
1 raz na miesiąc sprawność oprawy / raz / rok – pełen test akumulatora.

Do systemu oświetlenia awaryjnego odnoszą się cztery typy sytuacji awaryjnej w budynku.

Zasilanie podstawowe działa - brak dymu:

 
w takiej sytuacji oświetlenie podstawowe działa normalnie i widzialność nie jest zakłócona przez dym, a więc awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie musi działać.

Zasilanie podstawowe działa - obecny jest dym:

 
w takich warunkach często wybucha pożar, ale zasilanie podstawowe wciąż działa. Widzialność jest ograniczona przez absorpcję i rozproszenie światła w dymie, a więc awaryjne oświetlenie musi działać.

Brak zasilania podstawowego - brak dymu:

w tych warunkach oświetlenie podstawowe nie działa jednak widzialność nie jest zakłócona przez dym, a więc awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać.

Brak zasilania podstawowego - obecny jest dym:

w tych warunkach wybucha pożar i zasilanie podstawowe zostaje uszkodzone lub wyłączone.
Widzialność została ograniczona przez brak oświetlenia podstawowego oraz rozproszenie światła w dymie, a więc awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać.