Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
Smartie Solutions Sp. z o.o.

I. DEFINICJE
W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia:

 1. Cena jednostkowa – cena za jednostkę miary, np. za 1 sztukę; 1 metr, itp.
 2. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Produkt lub Towar – przedmiot/rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę.
 4. Spółka lub Sprzedawca – „Smartie Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000432515, NIP: 5272683435, REGON: 146297580, Kapitał zakładowy 40.000,00 zł (wpłacony w całości), GIOŚ: E0016745WBW.
 5. Strony – Spółka oraz Klient.
 6. Umowa – jakakolwiek umowa zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, w tym w szczególności umowa kupna-sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, umowa dotycząca świadczenia Usług (w szczególności zawarta na podstawie złożonego Zlecenia). Umowa może zostać zawarta pomiędzy Klientem a Spółką w formie pisemnej, ustnej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, fax, poczta elektroniczna).
 7. Zamówienie – zamówienie Klienta złożone do Spółki, dotyczące zakupu Towaru.

II. ZASTOSOWANIE OWS

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki współpracy pomiędzy Smartie Solutions Sp. z o.o. a jej Klientami i dotyczą wszystkich sprzedawanych przez Smartie Solutions Produktów i Usług, chyba że Ogólne Warunki Sprzedaży w całości lub w części są wyłączone przez uzgodnienia między Stronami, takie jak: umowy, szczegółowe oferty, protokoły uzgodnień, itp.
 2. Zakup Towarów oferowanych przez Smartie Solutions Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS), Kupujący, przed złożeniem zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z ich treścią.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta, lub zawarcie (w jakikolwiek sposób) Umowy ze Spółką, jest traktowane jako akceptacja niniejszych OWS przez Klienta. Wyłączenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowień OWS jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy Sprzedawca i Klient uzgodnią wyraźnie na piśmie pod rygorem nieważności, lub wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oferty z warunkami różnymi od OWS lub podpisania ramowej umowy na dostawy Towarów zastosowanie mają warunki oferty lub Umowy, zaś w zakresie nieuregulowanym stosuje się OWS. OWS udostępniane są powszechnie na stronie internetowej Sprzedawcy w sposób umożliwiający Klientowi przechowywanie i odtwarzanie ich w zwykłym toku czynności.

III. CENNIKI I OFERTY

 1. Ceny za Towary są każdorazowo podawane Klientowi przez Sprzedającego. Jeśli Klient i Sprzedający nie uzgodnią inaczej, na piśmie, do sprzedaży Towarów mają zastosowanie cenniki obowiązujące w Spółce w momencie składania Zamówienia.
 2. Jeśli inaczej nie uzgodniono na piśmie ceny są podawane w złotych. Wszelkie ceny podawane przez Sprzedającego nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Wszelkie informacje i dane zawarte w cennikach i innych materiałach Spółki jak również jakiekolwiek propozycje składane Klientom przez pracowników Spółki (lub inne osoby działające w imieniu Spółki) mają charakter wyłącznie informacyjny. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w tym ustne propozycje) skierowane do ogółu lub do poszczególnych Klientów (włączając w to propozycje nazwane „ofertą”) nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego – a jedynie propozycję złożenia przez Klienta Zamówienia. Wszelkie ceny podane w ogłoszeniach, reklamach, cennikach i innych materiałach Spółki mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.
 4. O ile Spółka nie zastrzeże inaczej, pisemna oferta sprzedaży Towaru złożona Klientowi przez Spółkę jest wiążąca przez 14 dni od daty podanej w ofercie.
 5. Spółka dokłada wszelkich starań aby informacje i dane podane w ogłoszeniach, reklamach i cennikach oraz innych materiałach Spółki były zgodne z rzeczywistością. Spółka nie gwarantuje jednak dokładności i kompletności wszelkich danych zawartych w tych materiałach. Wszelkie dostarczane przez Spółkę modele, projekty, zdjęcia i inne dane zawarte w ofercie powinny być traktowane przez Klienta wyłącznie jako poglądowe i orientacyjne.

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży są Towary z aktualnej oferty Spółki, zgodnie z jego aktualnymi cennikami i katalogami na rzecz Klienta.

V. ZAMÓWIENIA PRODUKTU

 1. Klient może zamawiać Towary u Sprzedawcy w formie pisemnej, ustnej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, fax, poczta elektroniczna). Przy czym zamówienia na kwotę przewyższającą równowartość 20.000zł i odroczonym terminie płatności zawsze wymagają formy pisemnej (wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Kupującego) pod rygorem nieważności.
 2. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego o możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części. W przypadku, gdy Sprzedawca potwierdzi w całości warunki zamówienia Kupującego, Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego odpowiedzi Sprzedającego. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi w całości warunków zamówienia, lecz zaproponuje zmiany, Umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych w zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi Spółki, jeżeli Kupujący w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia nie zgłosi dodatkowych uwag.
 3. Zamówienie złożone po godzinie 13.00 będzie uważane za złożone następnego dnia roboczego.
 4. Samo złożenie przez Klienta Zamówienia nie jest wiążące dla Sprzedającego. Brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone Zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia. Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po jego akceptacji przez Spółkę.
 5. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia z zastrzeżeniami, Klient związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego Zamówienia.
 6. W przypadku gdy, Klient zażąda od Sprzedającego spełnienia szczególnych wymagań technicznych Produktu, które będą się różnić od odpowiednich standardowych wymogów, konieczne jest potwierdzenie tego rodzaju wymagań na piśmie lub w formie email przez pocztę elektroniczną.
 7. Kupujący jest zobowiązany do:
  a. odbioru zamówionych u Sprzedawcy towarów.
  b. przedstawienia Sprzedawcy następujących dokumentów: aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, decyzji w sprawie nadania;
  c. w przypadku zmian treści wymienionych dokumentów, Kupujący przekaże niezwłocznie Spółce ich zaktualizowane wersje;
  d. podania miejsca dostawy i ewentualnych ograniczeń, co do dni i godzin rozładunku,
  e. terminowego regulowania należności wobec Spółki,
  f. wytwarzania i utrwalania u klientów pozytywnego wizerunku Spółki oraz wszystkich marek producenckich z jego oferty,
  g. udzielania rzetelnych informacji o produktach z oferty Spółki osobom trzecim,
  h. składania zamówień jedynie we własnym imieniu i na własny rachunek,
  i. przedstawienia listy osób uprawnionych do składania zamówień w imieniu Klienta.
 8. Rezygnacja z zamówienia może być dokonana za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. Dla zamówień o wartości powyżej 20.000zł wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Jeśli strony nie umówią się inaczej, indywidualne zamówienia dostosowane do potrzeb Klienta (ang. customized order) nie podlegają procedurze rezygnacji/ anulowaniu po formalnym przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Jeśli Strony uzgodnią w formie pisemnej rezygnację z Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zatrzymania 60% zaliczki od Klienta lub w przypadku braku otrzymania zaliczki – dochodzenia swoich należności, wynikających z podpisanego pomiędzy Stronami Zamówienia, w równowartości 60% wartości złożonego Zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu dostawy Towaru (z przyczyn niezależnych od Spółki), jednak przesunięcie nie może być dłuższe niż 4 tygodnie dla transportu lotniczego i 8 tygodni dla morskiego i lądowego od momentu pierwotnego ustalenia z klientem czasu dostawy Towaru.

VI. WYDANIE I ODBIÓR TOWARU

 1. Miejscem wydania Towaru jeśli strony nie ustaliły na piśmie inaczej jest biuro handlowe Spółki mieszczące się w 02-414 Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105.
 2. Koszty transportu Towaru ponosi Kupujący, o ile Strony nie uzgodniły inaczej i nie wynika to z zawartej Umowy.
 3. Odbiór Towaru może następować również transportem własnym Klienta lub transportem zorganizowanym przez Spółkę. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów transportu od Sprzedawcy.
 4. Za moment dokonania dostawy Towaru, uważa się chwilę przekazania Towaru Klientowi, przedstawicielowi Klienta, kurierowi, operatorowi pocztowemu.
 5. Dostawy odbywają się na zasadach EXW Warszawa, zgodnie z Incoterms 2010. Dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy lub inny dokument potwierdzający wydanie towaru, podpisany przez przedstawiciela Kupującego lub przewoźnika.
 6. Razem z Towarem Sprzedawca wyda Kupującemu fakturę VAT, lub przekaże Klientowi dokument WZ, a faktura zostanie wysłana do Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
 7. W przypadku nieodebrania Towaru w wyznaczonym terminie od kuriera, przewoźnika, przechowanie towaru nastąpi na koszt i ryzyko Klienta. Za jeden dzień przechowania Sprzedawca pobierać będzie opłatę wg stawki obowiązującej u przewoźnika powiększonej o podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 8. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz do żądania kary umownej równej wartości nieodebranego towaru, co nie wyłącza odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 9. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy, jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Spółkę nastąpiła z przyczyn dotyczących przewoźnika lub wskutek siły wyższej.

VII. DOSTAWY WEWNĄTRZUNIJNE ORAZ EXPORT

 1. Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer identyfikacyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%.
 2. Jeżeli Sprzedający nie otrzyma od Kupującego takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania Produktu, Spółka może wystawić fakturę z naliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w Polsce.
 3. Kupujący może zostać obciążony polskim podatkiem VAT w przypadku nie przedstawienia Sprzedającemu potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy ze Spółką oraz gdy na dzień dostawy Produktów numer ten nie będzie ważny.
 4. Kupujący zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy Sprzedającemu potwierdzenia wywozu Produktów do innego kraju Unii Europejskiej.
 5. Produkty sprzedawane Kupującym mającym siedzibę poza Unią Europejską podlegają zgłoszeniu wywozowemu w urzędzie celnym. Jeśli przekroczenie granicy celnej Unii Europejskiej nie zostanie potwierdzone przez właściwy urząd celny (komunikat IE-599), Kupujący zostanie obciążony podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
 6. Czas dostawy towarów w ramach Unii Europejskiej jest określony w poszczególnych regulaminach firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca.
 7. Jeśli strony nie umówią się inaczej, koszt dostawy towaru w ramach Unii Europejskiej pokrywa Klient. Sprzedawca zobowiązany jest przygotować towar do odbioru na warunkach EXW Warszawa zgodnie z Incoterms 2010. Przed wysyłką towaru Sprzedający poinformuje Klienta nt. możliwości, terminu dostawy oraz kosztu dostawy Zamówienia.

VIII. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Spółka zapewnia, iż sprzedawane przez nią Towary spełniają każdorazowo warunki ustalone w Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Towary, na zasadach określonych w dokumencie Ogólne Warunki Gwarancji (OWG).
 3. Okres gwarancji określony w dokumencie gwarancyjnym liczony jest od daty sprzedaży Towaru Klientowi.
 4. Reklamacje ilościowe Towarów dotyczące ilości opakowań zbiorczych winny być zgłaszane Sprzedawcy przez Kupującego w chwili odbioru towarów.
 5. Reklamacje dotyczące ilości Towarów w opakowaniach jednostkowych znajdujące się w opakowaniach zbiorczych winny być zgłaszane Sprzedawcy w terminie 1 dnia roboczego od momentu stwierdzenia braków, nie później niż 3 dni od dnia dostarczenia Towarów Klientowi.
 6. Reklamacje jakościowe Towarów, widoczne przy dostawie, powinny być zgłaszane w chwili odbioru Towarów, pozostałe są zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia wad, nie później jednak niż 3 dni od dnia dostawy towarów Kupującemu.
 7. Podstawą do reklamacji Towaru może być również dostarczenie przez Sprzedającego Towarów o znacząco innych parametrach niż wskazane w ofercie Sprzedającego lub w Umowie zawartej z Kupującym. W takim przypadku zwrot może nastąpić nie później niż w przeciągu 2 dni od daty zakupu.
 8. Dokumenty przewozowe lub dokument WZ podpisane przez Klienta lub osobę upoważnioną, bez dodatkowej adnotacji, są dla Sprzedawcy dowodem przyjęcia danej dostawy towaru bez zastrzeżeń.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z wykonaniem obowiązków z tytułu gwarancji do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności.

IX. SIŁA WYŻSZA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Sprzedającego, bez względu na to, czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie uzasadnionego żądania do Spółki o realizację jego zobowiązań, a w szczególności zdarzenia siły wyższej lub naruszenia warunków dostawy (w tym niedotrzymania terminu) ze strony któregokolwiek z dostawców Spółki.
 2. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż trzy (3) kolejne miesiące lub jeżeli Spółka przyjmuje racjonalne założenie, że opóźnienie trwało będzie przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy, Sprzedający upoważniony będzie odpowiednio do rozwiązania całości lub części Umowy lub odstąpienia od poszczególnego Zamówienia bez żadnych zobowiązań wobec Klienta.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Towarów przez Kupującego na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

X. POUFNOŚĆ
Kupujący potwierdza, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Kupującemu przez Sprzedającego, a nie podane do wiadomości publicznej, stanowią poufne informacje Spółki. Kupujący nie ujawni żadnych takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony oraz zgodnie z transakcjami sprzedaży tutaj omawianymi.

XI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena za Towary ustalana będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące u Sprzedawcy w dniu otrzymania zamówienia cenniki.
 2. Cena powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Podstawą wzajemnych rozliczeń między Sprzedawcą, a Kupującym są faktury VAT.
 3. Zapłata za towar następować będzie w formie gotówki lub przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 5. W przypadku uchybienia przez Kupującego terminu płatności faktury VAT o okres dłuższy niż 14 dni, wszelkie roszczenia Spółki o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, z upływem dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu. Sprzedawca wystosuje do Klienta wezwanie do zapłaty ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty.
 6. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą ceny za poprzedni zakup, Sprzedawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się z wydaniem następnej partii towaru do czasu uregulowania zaległości.
 7. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do dnia uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

XII. FORMA DOKONYWANIA ZAWIADOMIEŃ

 1. Strony dokonywać będą zawiadomień faxem, poczta elektroniczną lub listem poleconym.
 2. W przypadku zmiany numerów telefonów, e-maila, faxu lub adresów należy zawiadomić drugą stronę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zaniechanie w tym zakresie powoduje, że za skuteczne uważa się doręczenie dokonane na poprzednio podany adres.

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Spółka albo Klient może rozwiązać Umowę po uprzednim bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do usunięcia wady Produktu. Wezwanie powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać opis stwierdzonych uchybień oraz rozsądny termin do ich usunięcia.
 2. Faktury wystawione przez Sprzedającego przed rozwiązaniem Umowy stają się w momencie rozwiązania Umowy natychmiast wymagalne.
 3. Spółka może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w części lub w całości, gdy:
  a. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta; i/lub
  b. Klient utracił (z jakiejkolwiek przyczyny) całość lub znaczną części swojego majątku; i/lub
  c. Klient dokonał zbycia (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) całości lub części swojego przedsiębiorstwa, i/lub
  d. została podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Klienta; i/lub
  e. Spółka zażądała od Klienta przedstawienia gwarancji/zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy, a Klient odmówił jej dostarczenia lub dostarczone przez Klienta zabezpieczenie jest niewystarczające.
 4. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Spółkę nie uprawnia Klienta do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od Spółki.
 5. W przypadkach określonych w punkcie VIII powyżej, Spółka ma również prawo wstrzymać realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy i/lub wykonać je w terminie późniejszym, co nie umniejsza jakichkolwiek innych praw Spółki.
 6. Rozwiązanie Umowy powinno zostać dokonane na piśmie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zawierają Umowę na podstawie postanowień OWS określonych powyżej.
 2. Akceptacja powyższych warunków następuje poprzez złożenie Zamówienia.
 3. Dokonanie przez Klienta cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.
 4. Zmiany i uzupełnienia OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd lub w wyniku zmiany uregulowań prawnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Jeżeli postanowienia niniejszego dokumentu zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a postanowienia uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotną intencję danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 6. Ewentualne spory w związku z wykonywaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 7. Niniejsze OWS obowiązują w odniesieniu do transakcji sprzedaży dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym począwszy od dnia 01.01.2014 r.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w OWS
 9. Informacja o aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.smartie.com.pl

Warszawa, 01.01.2014
Zarząd Smartie Solutions Sp. z o.o.