Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (OWG)

I. GWARANCJA

 1. Spółka udziela na Towar standardowej gwarancji 12 miesięcy, o ile producent nie ustanowił innych warunków gwarancji.
 2. Gwarancją objęte są wady produkcyjne części elektronicznych lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych elementów elektronicznych.
 3. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  a) Uszkodzonych celowo bądź uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie , chemicznie, termicznie, lub uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych oraz zakłóceń elektromagnetycznych powyżej norm EMC, czy odkształcenia napięcia.
  b) Eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania bądź z przepisami bezpieczeństwa,
  c) Niewłaściwie konserwowanych lub przechowywanych – w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez nieautoryzowany serwis.
  d) Urządzenia, których montaż nie został wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia.
  e) W przypadku stwierdzenia naruszenia plomb lub zabezpieczeń umieszczonych na Towarach.
 4.  Kupujący zobowiązany jest złożyć niezwłocznie reklamację w formie pisemnej, najdalej w terminie 7 dni roboczych od daty wykrycia wady, a po uzgodnieniu warunków przesyłki dostarczyć reklamowany towar.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki, oraz posiadać załączoną fakturę VAT. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji.
 6. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego, z zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 7. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie w formie formularza RMA zawierającego opis wszystkich wad i niezgodności podnoszonych przez Klienta. Wraz z reklamacją Klient prześle do Spółki na swój koszt zgłaszany w gwarancji towar, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres:
  Smartie Solutions Sp. z o.o.
  ul. Chrościckiego 93/105
  02-414 Warszawa
 8. Reklamacje zgłaszane z naruszeniem powyższych zasad lub po upływie wskazanych powyżej terminów nie będą uwzględniane, a roszczenia Klienta wygasają.
 9. W ramach gwarancji Sprzedający może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Sprzedającego, jako wadliwe.
 10. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad we własnym zakresie na koszt Sprzedawcy.
 11. Sprzedający może również zwrócić Kupującemu zapłaconą kwotę, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 12. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, i może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
 13. Sprzedający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych towarów.
 14. W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Kupujący. W szczególności Kupujący zobowiązany jest pokryć stosownie do sposobu realizacji reklamacji koszty dojazdów i czasu pracy serwisantów wg indywidualnych stawek Sprzedającego, koszty materiałowe, wynajęcia niezbędnego sprzętu, a także koszt delegacji zagranicznej według obowiązujących stawek, jeśli ma zastosowanie, zaś w przypadku konieczności noclegu pracowników serwisu – koszty noclegu. Kupujący zobowiązuje się uregulować ww. należności w oparciu o stosowną fakturę VAT. Protokół serwisowy w przypadku dojazdu serwisanta obejmuje również ilość przejechanych kilometrów, czas dojazdu i czas pracy.
 15. Sprzedający jednoznacznie wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania produktu lub jego wady, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie i odpowiedzialność warunkową jakiejkolwiek natury, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do towaru. Zobowiązania Sprzedającego, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.
 16. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie skorzystania przez Sprzedawcę z usług osób trzecich lub skierowania produktu do producenta, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie.
 17. Postępowanie reklamacyjne kończy wpis w karcie gwarancyjnej i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objętego gwarancją w miejscu, w którym towar jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Kupującego. Nie zapewnienie dostępu przez Kupującego przedstawicielom Sprzedającego do reklamowanego urządzenia traktuje się, jako odstąpienie od reklamacji.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją, wynikające z użytkowania w niewłaściwym środowisku, powstałe na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Sprzedawcy, przez osoby nieuprawnione oraz powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w warunkach Umowy.
 20. Kupujący zobowiązuje się przechowywać Towary w warunkach odpowiadających właściwościom Towaru, w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich właściwości Towaru. Udowodnione niedochowanie tych warunków zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności za powstałe w związku z tym wady.
 21. Kupujący traci warunki gwarancyjne w przypadku podłączenia towaru do instalacji nie posiadającej na stałe wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego w obwodzie oświetlenia LED.
 22. Gwarancja udzielona przez Smartie Solutions Sp. z o.o. nie przechodzi na osoby trzecie.

 

II. RĘKOJMIA

 1. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączają odpowiedzialność Smartie Solutions Sp. z o.o. wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialności za wady prawne rzeczy sprzedanej.
 2. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, ograniczają odpowiedzialność Smartie Solutions Sp. z o.o. wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w sposób wskazany w pkt. 3 oraz pkt. 4 niniejszych warunków.
 3. W ramach rękojmi za wady fizyczne Kupującemu przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych. Pozostałe uprawnienia Kupującego wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu.
 4. Roszczeniom z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie podlegają towary:
  a) uszkodzone mechanicznie, elektryczne, chemicznie lub termicznie bądź celowo uszkodzone oraz z wywołanymi przez te uszkodzenia wadami,
  b) eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania bądź z przepisami bezpieczeństwa,
  c) niewłaściwie konserwowane lub przechowywane, w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez nieautoryzowany serwis.

Warszawa, 01.01.2014
Zarząd Smartie Solutions Sp. z o.o.