Finansowanie i leasing projektów

Finansowanie i leasing projektów


Inwestorzy mają szereg możliwości skorzystania z dostępnych preferencyjnych kredytów, funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a także środków krajowych pochodzących z instytucji państwowych.
W grę wchodzi finansowanie i leasing projektów.

Do najbardziej popularnych należą:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
 • pośrednio także Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
 • Osie priorytetowe skierowane na rozwój przedsiębiorczości. Programy Wdrażane przez Narodowy
 • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Oferta funduszy wojewódzkich skierowana jest na realizację projektów w skali danego województwa. Beneficjenci pozyskujący wsparcie mogą liczyć na preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia ich kapitału lub odsetek. Pomoc świadczona przez fundusze z poszczególnych województw różni się między sobą w nieznacznym stopniu.

Inne źródła wsparcia dla inwestycji zawiązanych z fotowoltaiką:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla całej Polski wspiera projekty o średniej lub niskiej innowacyjności w zakresie OZE

 • Działanie 9.1: Wysokosprawne wytwarzanie energii
 • Działanie 9.4: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
 • Działanie 9.5: Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
 • Działanie 10.3: Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi od 8 mln do 160 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania to 2,4 mln zł, a maksymalna może wynosić:

 • na część inwestycyjną projektu – 40 mln zł,
 • maksymalna na część szkoleniową – 1 mln zł,
 • maksymalna na część doradczą – 1 mln zł.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) dla całej Polski

Wspiera projekty w obszarze badań naukowych i wdrożeń technologii min w zakresie OZE.

Projekty celowe najczęściej przeznaczone dla firm związanych z opracowywaniem nowych technologii dla energetyki.

Regionalne Programy Operacyjne, które w ramach wyznaczonego Priorytetu wspierają inwestycje w odnawialne źródła energii w poszczególnych regionach Polski,

Decydującym czynnikiem o możliwości skorzystania z danego programu operacyjnego jest lokalizacja realizowanego projektu. Warunki otrzymania wsparcia często znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi województwami.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (skierowany do wąskiego grona – wnioskodawcy zlokalizowani na obszarach wiejskich)

Działania:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Dzięki powyższym działaniom można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym fotowoltaicznych) na potrzeby produkcji rolnej w danym gospodarstwie, na inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym na moduły fotowoltaiczne) oraz m.in. na inwestycje służące wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.